Zakres usług

Obsługa przedsiębiorców

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego, prowadzenia ich spraw rejestrowych,
 • udzielania porad prawnych w zakresie bieżącej obsługi,
 • sporządzania i analizy umów,
 • opiniowania wszelkich zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym występowania w imieniu Klientów przed organami skarbowymi,
 • obsługi prawnej posiedzeń organów spółek, przygotowywania i zgłaszania zmian w składzie organów, sporządzania statutów i regulaminów,
 • obsługi w zakresie windykacji wierzytelności – na etapie polubownym, sądowym, egzekucyjnym,
 • obsługi wszelkich innych spraw dotyczących postępowań sądowych i administracyjnych, których stroną jest przedsiębiorca.

Obsługa roszczeń kredytobiorców wynikających z kredytów indeksowanych kursem waluty obcej lub denominowanych do waluty obcej (tzw. „kredytów frankowych”)

Zapewniamy pomoc w zakresie:

 • uzyskania od banku niezbędnych dokumentów i zaświadczeń,
 • analizy przekazanych nam dokumentów (umowy kredytu wraz z aneksami, harmonogramu spłaty kredytu, regulaminu),
 • ustalenia potencjału sprawy, a następnie przekazania Klientowi informacji o możliwych działaniach i przysługujących roszczeniach,
 • obliczenia wysokości roszczenia przysługującego Klientowi,
 • sporządzenia i skierowania do banku wezwania o zapłatę należnych Klientowi kwot,
 • skierowania wniosku o polubowne rozwiązanie sporu do Rzecznika Finansowego celem przerwania biegu przedawnienia,
 • skierowania w imieniu Klienta pozwu o zapłatę i dalszych pism procesowych,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,

W razie życzenia Klienta kierujemy wniosek o wezwanie banku do próby ugodowej celem przerwania biegu przedawnienia.

Obsługa kredytobiorców

Odszkodowania

Posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie – nabyte w trakcie obsługi w ostatnich latach kilkuset spraw sądowych z zakresu odszkodowań na terenie całego kraju.

Zapewniamy obsługę w sprawach dotyczących odszkodowań za szkodę na osobie lub mieniu, powstałą wskutek zdarzeń takich jak:

 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy,
 • błędy medyczne,
 • przestępstwa lub wykroczenia,
 • inne zdarzenia powodujące szkodę na osobie oraz szkodę na mieniu.

Świadczymy pomoc:

 • udzielając porad prawnych w sprawach dotyczących odszkodowań,
 • dokonując wstępnego oszacowania powstałej szkody i możliwego do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • reprezentując osoby poszkodowane w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przed Towarzystwami Ubezpieczeń,
 • reprezentując osoby poszkodowane w postępowaniach sądowych,
 • zapewniając Klientom wsparcie ze strony specjalistów pomocnych w zakresie likwidacji szkód (z zakresu medycyny, rzeczoznawców majątkowych, samochodowych itp.).

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:

 • karnych,
 • karnych skarbowych,
 • o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe,
 • z zakresu prawa karnego wykonawczego (w tym o udzielenie odroczenia lub przerwy w karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia itp.,).

Zapewniamy pomoc prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w procesie karnym we wszystkich instancjach, a także w postępowaniu wykonawczym, działając w charakterze obrońców jak również pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Pokrzywdzonym czynami zabronionymi zapewniamy pomoc w konstruowaniu zawiadomień dotyczących podejrzeń popełnienia przestępstwa. Zapewniamy pomoc w sprawach ściganych na wniosek pokrzywdzonego (np. stalking) oraz z oskarżenia prywatnego (np. znieważenie, zniesławienie).

Sprawy karne

Sprawy rodzinne

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • prowadzenia spraw o rozwód i separację,
 • ustalania i dochodzenia alimentów, jak również zmian w tym zakresie,
 • ustalania kontaktów z dziećmi i innymi krewnymi,
 • prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • prowadzenia spraw dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia i zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenia postępowań w przedmiocie podziału majątku małżonków po rozwodzie,

Świadczymy pomoc w zakresie:

 • udzielania porad prawnych dotyczących stosunku pracy, celem wyjaśnienia pracownikowi jak i pracodawcy  jego praw i obowiązków w konkretnej sytuacji,
 • sporządzania i analizy dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • reprezentowania pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych przed sądem pracy, w sporach dotyczących: zaległego wynagrodzenia, bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, mobbingu, zakazu konkurencji, itp.
 • opiniowania i wprowadzenia określonych rozwiązań w zakładzie pracy,
 • reprezentowania ubezpieczonych w sporach dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

Sprawy pracownicze

Zamówienia publiczne

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania porad prawnych dotyczących zamówień publicznych,
 • sporządzania i analizy dokumentów dotyczących zamówień publicznych (w tym interpretacji postanowień SIWZ – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
 • sporządzania odwołań od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,

Udzielamy porad prawnych w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, dotyczących:

 • przyjmowania i odrzucania spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • przeprowadzenia postępowań o dział spadku,
 • ustalania ważności testamentu,
 • występowania z roszczeniami o zachowek.

Prawo spadkowe

Prawo rzeczowe
-
nieruchomości

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących:

 • zasiedzenia nieruchomości,
 • ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
 • zniesienia współwłasności,
 • praw przysługujących właścicielom i posiadaczom nieruchomości, w tym: o wydanie przedmiotu własności, o ochronę naruszonego posiadania, o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, o rozliczenie pobranych pożytków i poniesionych nakładów itp.
 • dokonywania wpisów i zgłaszania zmian w księgach wieczystych.

Zapewniamy pomoc w zakresie:

 • ustalenia faktu umiejscowienia nieruchomości stanowiącej własność Klienta w strefie OOU (obszar ograniczonego użytkowania) i udzielenia informacji na temat roszczeń przysługujących Klientowi, związanych z położeniem nieruchomości w granicach OOU,
 • oszacowania wartości przysługujących Klientowi roszczeń o których mowa w art. 129 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska (tj. spadku wartości nieruchomości stanowiącej własność Klienta oraz kosztu rewitalizacji akustycznej domu/mieszkania stanowiącego własność Klienta),
 • zgłoszenia na piśmie do Portu Lotniczego roszczeń o zapłatę w/w roszczeń oraz zabezpieczenia tym samym możliwości dochodzenia roszczeń przez okres następnych 10 lat,
 • uzupełnienia danych żądanych przez Port Lotniczy w zakresie niezbędnym do oszacowania kosztów rewitalizacji akustycznej domu/mieszkania stanowiących własność Klienta,

Obsługa roszczeń mieszkańców OOU